Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapie Voet op Maat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Dit is de beroepsvereniging van podotherapeuten welke als doel heeft het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van podotherapie en voorlichting richting artsen en (para) medici.

Kwaliteitsregister Paramedici

Podotherapie Voet op Maat is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici geeft paramedici een individueel keurmerk. Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Big (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Eens in de 5 jaar wordt bekeken of de paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. 

Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

AVG

Via de volgende links vindt u het privacybeleid, de privacyverklaring en het aanvraagformulier inzage afschrift correctie of vernietiging paramedische gegevens van Podotherapie Voet op Maat.